Innovatiebox aanvragen

Welke rekenmethode kan het beste worden toegepast, wat is exact jouw immaterieel activum, hoeveel draagt dit bij aan de transfer pricing van je onderneming, wat zijn de consequenties van outsourcing van R&D of het inkopen van kennis/licenties, wat zijn de voortbrengingskosten om tot het immaterieel activum te komen en wat zijn goede rulingafspraken met de Belastingdienst?

De specialisten van Gouden Kubus staan jou graag bij voor een correcte beantwoording van deze vragen en een succesvolle implementatie van een innovatiebox.

Verlaag uw VPB
Na één jaar gebruik van de WBSO geeft de innovatiebox u ook recht op een verlaging van de vennootschapsbelasting van ruim 60% over alle winsten die worden beïnvloed door de producten, die met behulp van de WBSO worden gerealiseerd.
Uw toegang tot deze belastingverlaging, is het verkrijgen van de WBSO Subsidie Software Ontwikkeling. Om deze beiden te krijgen, schrijven wij de subsidieaanvragen voor alle projecten waar uw ontwikkelaars aan werken. De WBSO in combinatie met de innovatiebox verhoogt de ROI op uw projecten en versnelt uw ontwikkeling.

Wat is de Innovatiebox?
De Innovatiebox is een speciale tariefbox binnen de vennootschapsbelasting. De fiscale faciliteit Innovatiebox beloont bedrijven die innovatief en succesvol zijn en de WBSO software ontwikkeling ontvangen. Op grond van de Innovatiebox kan een lager vennootschapsbelasting tarief worden verkregen op winsten uit WBSO software ontwikkeling projecten. Het deel van de winst dat toerekenbaar is aan de innovatiefunctie van het bedrijf wordt als Innovatie(box)winst aangeduid.
Voor de Innovatiebox regeling worden ieder jaar vele honderden miljoenen gereserveerd, omdat de winsten niet tegen 25% maar tegen 9% Vpb tarief worden belast. Dit betekent een reductie tot 72% van de vennootschapsbelasting over winsten verkregen uit WBSO software ontwikkeling projecten opleveren.
Wilt u weten of u in aanmerking komt voor de Innovatiebox subsidie?
Bel ons op gerust eens: 035-785 2734 of stuur ons een bericht.

Wanneer is de Innovatiebox interessant voor u?
U komt wellicht in aanmerking voor de Innovatiebox als u winst maakt met innovatieve werkzaamheden en WBSO software ontwikkeling ontvangt. Beantwoord eerst eens de onderstaande vragen:
  • Bent u belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting?
  • Wordt de software in uw organisatie zelf ontwikkeld?
  • Behaalt u winst met de diensten/producten die op basis van de software zijn ontwikkeld?
  • Ontvangt u WBSO software ontwikkeling?
  • Is de innovatie waarvoor u WBSO software ontwikkeling heeft ontvangen juridisch eigendom van de onderneming?
Heeft u alle vijf met een 'JA' beantwoord?
Dan komen wij als Innovatiebox en WBSO Software Specialist voor software ontwikkelende bedrijven, graag eens bij u langs voor een oriënterend gesprek.

Waarom WBSO Subsidie software Ontwikkeling en de Innovatiebox?
Als toegangsbewijs tot de Innovatiebox faciliteit is een WBSO Software Ontwikkeling beschikking noodzakelijk.
Ontwikkelt u software maar heeft u nog geen WBSO software ontwikkeling beschikking? Of heeft u WBSO software ontwikkeling en/of Innovatiebox vragen?
Neem dan even contact op met één van onze specialisten of bel ons even 035-785 2734. Wij staan u graag te woord.

Hoe werkt het Innovatiebox proces?
Wilt u de Innovatiebox gaan toepassen, dan moet er overleg worden gevoerd met de belastingdienst. Daarbij is het essentieel dat er de juiste afspraken met de belastingdienst worden gemaakt die zowel voor uw bedrijf als voor de belastingdienst werkbaar zijn. Ook willen wij bekijken of het toepassen van de Innovatiebox voor u wel positief uitpakt.
Om moeilijke achteraf discussies met de belastingdienst af te dekken over de toerekening van de winst aan de Innovatiebox gaan wij in goed overleg met u ter zijner tijd in vooroverleg met de belastingdienst over de winsttoekenning aan de Innovatiebox. Daarbij krijgt de belastingdienst inzicht in het innovatiegehalte en de innovatiewinst binnen de onderneming. Vervolgens volgt er een bezoek aan uw bedrijf door de belastingdienst waarin zij een beeld vormen van de rol van innovatie in uw organisatie en bedrijfsvoering. Vervolgens gaan zij over tot een inhoudelijke bedrijfsanalyse en een cijfermatige bedrijfsanalyse. Voor het toekennen van de winst aan de Innovatiebox worden twee methoden gebruikt; de cost-plus-methode en de afpel-methode. Daarna overhandigt de belastingdienst ons haar conclusie voor een Innovatiebox voorstel. De belastingdienst legt deze vervolgens, na overleg en instemming met u en ons vast in een Innovatiebox vaststellingsovereenkomst.

Wat is de forfaitaire Innovatiebox?
Per 1 januari 2013 is de forfaitaire Innovatiebox ingevoerd om kleine bedrijven, waarbij het voordeel van de Innovatiebox niet opwoog tegen de administratieve lasten om de toerekenbare voordelen te bepalen, te ontlasten. Hierbij kan een vast percentage van 25% van de totale winst bij de aangifte VpB in de innovatiebox worden geplaatst tot een maximum van € 25.000,- Dit wordt vervolgens belast tegen een effectief tarief van 9% in plaats van de reguliere 25% of 20%. Van de forfaitaire innovatiebox kunt u maximaal 3 jaar gebruik maken. Valt uw winst groter uit dan in de forfaitaire Innovatiebox past, lees dan de volgende alinea.

Innovatiebox onderhandeling met de belastingdienst?
Zodra u aangeeft het innovatiebox traject in te willen gaan, treden wij gezamenlijk in vooroverleg met de belastingdienst.
Om een optimale benutting van de Innovatiebox te bewerkstelligen gaan wij met u een onderhandelingstraject met de belastingdienst aan. De belastingdienst heeft namelijk het begrip S&O activum en het begrip innovatiewinst niet duidelijk gedefinieerd. Dit is voor ons een noodzakelijke maar interessante stap die u altijd voordeel oplevert. Als wij dit traject met u gaan starten nemen wij eerst de scenario’s met u door. Daarbij wegen wij gezamenlijk met u uw belangen en wensen en bespreken de (on-)mogelijkheden met u door om zo tot een strategie formulering te komen waarin u zich goed kunt vinden.

Hoe te beginnen?
Bent ook ú enthousiast geworden over de innovatiebox mogelijkheden?
Bel ons dan dan op 035-785 2734 of stuur ons een bericht. Wij laten u lang genieten, wel vier tot 7 jaar, van alle voordelen van de Innovatiebox. Wij kijken er naar uit om u te mogen helpen.
En omdat wij werken op basis van no cure, no pay, komt onze contributie-bijdrage pas voorbij wanneer de Innovatiebox subsidie wordt toegekend.

Innovatiebox achtergrond
De Innovatiebox is de opvolger van de Octrooibox.
De Innovatiebox geldt vanaf 2007, en in 2010 is de Innovatiebox verruimd; innovatiewinsten die voortvloeien uit octrooien of WBSO (S&O) actviviteiten worden voortaan gelijkelijk behandeld, en per 1 januari 2013 is het ook mogelijk te kiezen voor een forfaitaire Innovatiebox toepassing. Zie de RVO. Het Innovatiebox tarief is per 1 januari 2019 gewijzigd van 5% naar 7% en per 1 januari 2021 van 7% naar 9%